035 – 5771282

24 uur per dag

035 – 5771282

Privacy policy

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds Vervaart hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds Vervaart houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals
beschreven in deze Privacy Policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten over, van, voor uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds Vervaart zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Direct naar

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds Vervaart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;

– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds Vervaart de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

– (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds
Vervaart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

Verwerking persoonsgegevens prospect, stakeholder, lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder, lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds Vervaart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking aan gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting
Depositofonds Vervaart de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

– (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds Vervaart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder, lobbycontacten en/of geïnteresseerden.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds Vervaart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds Vervaart de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Achternaam;

– Adres en Woonplaats;

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

– (Zakelijk) E-mailadres;

– Geboortedatum;

– Salarisgegevens;

– Kopie ID;

– BSN-nummer;

– Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds Vervaart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat u een dienstverband of contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

– Het verzorgen van de (Financiële) administratie.

 

 

 


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkele en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) als
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging en Stichting Depositofonds Vervaart bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is toegestaan.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Vervaart & Van Haren en Stichting Depositofonds Vervaart van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– Wij versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten over, van, voor uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een gedeelte hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Vervaart Uitvaartverzorging B.V. en Stichting Depositofonds Vervaart

Veldzigt 53

3454 PW De Meern

info@vervaartuitvaart.nl
De Meern, 24 mei 2018

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Disclaimer voor vervaartuitvaart.nl

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, hierna benoemd als Vervaart & Van Haren, verleent u hierbij toegang tot de websites www.vervaartuitvaartverzorging.nl en www.vanharenuitvaart.nl en nodigt u uit tot de daarop aangeboden informatie.


Vervaart & Van Haren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen.


Vervaart & Van Haren zal de inhoud van onze websites zo vaak als nodig actualiseren en/of aanvullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op onze websites geboden informatie is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor op onze websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s en dergelijke als vermeld op onze website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.